GeoGebra: Sievennys

Sievennys V.1

Sievennys sulkeiden kanssa

Sievennys: kahdet sulkeet

Sievennys: monomien kertolasku